• โครงการศูนย์ความเป็นเลิศเชิงรุกฯ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศเชิงรุกฯ
 • การอบรมความรู้ด้านทันตกรรมเบื้องต้นแก่บุคลากรโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล การอบรมความรู้ด้านทันตกรรมเบื้องต้นแก่บุคลากรโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
 • โครงการซานต้า สาธารณสุขสุพรรณ รังสรรค์ความสุขเพื่อมวลชน โครงการซานต้า สาธารณสุขสุพรรณ รังสรรค์ความสุขเพื่อมวลชน

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

 • ทันตแพทย์อิศรานุวัฒน์ ยงพิศาลภพ

  Expert: การส่งเสริมทันตสุขภาพ

 • ทันตแพทย์ภาสกร ศรีไทย

  Expert: การส่งเสริมทันตสุขภาพ

 • นายปริทัศน์ เจริญช่าง

  Expert: การทำวิจัย
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

การประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ ในการแก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุขในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียด >>


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันถาวรผุในเด็กนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

รายละเอียด >>


ระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฯ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ติดต่อสมาคมฯ

งานวิจัยจากวิทยาลัยอื่น

ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ จากวิทยาลัยอื่น

นางสาวบังอร เผ่าน้อย
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:52:11
นางเมธิณี เกตวาธิมาตร
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:51:30
นางนุสรา นามเดช
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:50:58
นางประไพ กิตติบุญถวัลย์
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:50:20
ว่าที่ ร.ต.ท.หญิงผุสดี ก่อเจดี
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:49:39
นางสาววิยะการ แสงหัวช้าง
วพบ.สระบุรี
2013-08-05 21:27:48
นางสาวสุรางค์ เปรื่องเดช
วพบ.สระบุรี
2013-08-05 19:50:58
ดร.กุลธิดา พานิชกุล
วพบ.สระบุรี
2013-08-05 19:49:15
ดร.ทัศนีย์ เกรินกุลธร
วพบ.สระบุรี
2013-08-05 19:41:00